Úloha 5.u4: Bimetalový pásek (4 b)

Zadáno v čísle 24.5.

Zadání

Bimetalový pásek je vytvořený spojením měděného a zinkového plíšku, každý z nich má tloušťku 1,5$\, \textrm{mm}$. Při teplotě $21 \, \mathrm{^{\circ }C}$ je tento pásek rovný. Jaký poloměr bude mít oblouk, do kterého se stočí po zahřátí na $120 \, \mathrm{^{\circ }C}$?

K vyřešení úlohy se vám bude hodit vědět, že rozložení napětí v zahřátém pásku vypadá tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Nulové hodnoty nabývá v $1/3$ tloušťky každého ze dvou plíšků. Odvodit toto rozložení napětí je poměrně složité, takže jej můžete přímo použít jako výchozí bod pro vaše řešení1.

Jako bonus můžete zkusit určit, jak velké pnutí bude působit na spoj dvou kovů při tomto zahřátí.

Obrázek 1: Rozdělení normálového napětí na řezu zahřátým páskem. Nulové hodnoty nabývá napětí v $1/3$ výšky každého z kovů.

1) Obrázek vychází ze zjednodušujícího předpokladu, že modul pružnosti obou kovů je přesně stejný. Toto zanedbání se nicméně na spočtené hodnotě zakřivení pásku projeví zanedbatelně málo.